polyglottist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyglottist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyglottist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyglottist.

Từ điển Anh Việt

  • polyglottist

    * danh từ

    người biết nhiều ngôn ngữ