polygenesist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polygenesist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polygenesist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polygenesist.

Từ điển Anh Việt

  • polygenesist

    xem polygenesis