polygamously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polygamously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polygamously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polygamously.

Từ điển Anh Việt

  • polygamously

    xem polygamous