polydynamism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polydynamism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polydynamism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polydynamism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polydynamism

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thuyết đa động lực