polarityzability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polarityzability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polarityzability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polarityzability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polarityzability

    * kỹ thuật

    độ phân cực

    vật lý:

    tính phân cực