point-mode display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

point-mode display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm point-mode display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của point-mode display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • point-mode display

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    màn hình kiểu điểm