poeticise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poeticise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poeticise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poeticise.

Từ điển Anh Việt

  • poeticise

    /pou'etisaiz/ (poeticize) /pou'etisaiz/

    * ngoại động từ

    làm cho có chất thơ, làm cho có thi vị, làm cho nên thơ