podoconus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

podoconus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm podoconus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của podoconus.

Từ điển Anh Việt

  • podoconus

    * danh từ

    chân dạng nón