pockiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pockiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pockiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pockiness.

Từ điển Anh Việt

  • pockiness

    * danh từ

    tình trạng có nhiều sẹo đậu mùa