pluviometrically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pluviometrically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pluviometrically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pluviometrically.

Từ điển Anh Việt

  • pluviometrically

    xem pluviometer