plutonism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plutonism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plutonism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plutonism.

Từ điển Anh Việt

  • plutonism

    /'plu:tənizm/

    * danh từ

    (địa lý,địa chất) thuyết hoả thành