pliansbachian stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pliansbachian stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pliansbachian stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pliansbachian stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pliansbachian stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Pliansbachi