playsuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playsuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playsuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playsuit.

Từ điển Anh Việt

  • playsuit

    * danh từ

    quần áo mặc để chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • playsuit

    a sports outfit for women or children; usually consists of shorts and a blouse