plastidotype nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastidotype nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastidotype giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastidotype.

Từ điển Anh Việt

  • plastidotype

    * danh từ

    (sinh vật học) kiểu thể hạt