planometrics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planometrics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planometrics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planometrics.

Từ điển Anh Việt

  • Planometrics

    (Econ) Kế hoạch lượng.

    + Một nghành kinh tế học đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các kế hoạch kinh tế vĩ mô tối ưu.