pitless scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitless scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitless scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitless scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitless scale

    * kinh tế

    cân đặt trên sàn không có đĩa