pit-barometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit-barometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit-barometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit-barometer.

Từ điển Anh Việt

  • pit-barometer

    * danh từ

    áp kế dùng trong hầm mỏ