pistol-whip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistol-whip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistol-whip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistol-whip.

Từ điển Anh Việt

  • pistol-whip

    * ngoại động từ

    lấy súng quật; tấn công dữ dội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pistol-whip

    beat with a pistol