pistol-grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistol-grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistol-grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistol-grip.

Từ điển Anh Việt

  • pistol-grip

    * danh từ

    báng súng