pistol-cane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistol-cane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistol-cane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistol-cane.

Từ điển Anh Việt

  • pistol-cane

    * danh từ

    cây gậy kiêm súng