pipetting bulb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipetting bulb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipetting bulb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipetting bulb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipetting bulb

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bầu nhỏ giọt