pipestone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipestone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipestone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipestone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipestone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    catlinit