pipelining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipelining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipelining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipelining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipelining

    * kỹ thuật

    sự tạo ống dẫn