pipe-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe-light.

Từ điển Anh Việt

  • pipe-light

    /'paiplait/

    * danh từ

    mồi châm tẩu (thuốc lá), đóm châm tẩu (thuốc lá)