pinholing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinholing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinholing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinholing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinholing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rỗ mặt (sơn)