pilot-officer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-officer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-officer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-officer.

Từ điển Anh Việt

  • pilot-officer

    * danh từ

    (Pilot Officer) thiếu úy không lực Hoàng gia Anh