pilot-bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot-bearing

    * kỹ thuật

    bạc đạn hướng dẫn