pilot-balloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-balloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-balloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-balloon.

Từ điển Anh Việt

  • pilot-balloon

    /'pailətbə,lu:n/

    * danh từ

    khí cầu đo gi