pile-sheeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile-sheeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile-sheeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile-sheeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile-sheeting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản cọc

    bản cừ