pigeon's milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigeon's milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigeon's milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigeon's milk.

Từ điển Anh Việt

  • pigeon's milk

    /'pidʤinz'milk/

    * danh từ

    sữa bồ câu (chất nhuyễn trắng như sữa, bồ câu mớm cho con)