pier-to-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pier-to-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pier-to-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pier-to-house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pier-to-house

    * kinh tế

    từ bến đến kho

    từ bến đến nhà