picturesqueness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picturesqueness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picturesqueness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picturesqueness.

Từ điển Anh Việt

 • picturesqueness

  /,piktʃə'resknis/

  * danh từ

  tính đẹp, tính như tranh

  tính sinh động; tính nhiều hình ảnh (văn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • picturesqueness

  the quality of being strikingly expressive or vivid

  visually vivid and pleasing