picrotoxinism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picrotoxinism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picrotoxinism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picrotoxinism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picrotoxinism

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh piecha