pick, tamping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pick, tamping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pick, tamping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pick, tamping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pick, tamping

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cuốc chèn đường sắt