picaresque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picaresque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picaresque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picaresque.

Từ điển Anh Việt

 • picaresque

  /,pikə'resk/

  * tính từ

  nói về những cuộc phiêu lưu của những kẻ bất lương lưu lạc; lấy kẻ bất lương lưu lạc làm nhân vật chính (tiểu thuyết...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • picaresque

  involving clever rogues or adventurers especially as in a type of fiction

  picaresque novels

  waifs of the picaresque tradition

  a picaresque hero