pi-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pi-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pi-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pi-dog.

Từ điển Anh Việt

  • pi-dog

    /'paidɔg/ (pi-dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/

    dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/

    * danh từ

    (Anh-Ân) chó hoang