phytoglobulin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phytoglobulin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phytoglobulin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phytoglobulin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phytoglobulin

    * kỹ thuật

    y học:

    globulin thực vật