phytocoenoses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phytocoenoses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phytocoenoses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phytocoenoses.

Từ điển Anh Việt

  • phytocoenoses

    /,faitəsi:'nousi:z/ (phytocoenoses) /,faitəsi:'nousi:z/

    * danh từ

    (thực vật học) quản lạc thực vật