physostigmine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physostigmine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physostigmine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physostigmine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physostigmine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    eserin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • physostigmine

    used in treatment of Alzheimer's disease and glaucoma