physiographer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiographer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiographer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiographer.

Từ điển Anh Việt

  • physiographer

    /,fizi'ɔgrəfə/

    * danh từ

    nhà địa văn học