phylsology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phylsology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phylsology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phylsology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phylsology

    * kỹ thuật

    sinh lý học