phrenosplenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phrenosplenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phrenosplenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phrenosplenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phrenosplenic

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ hoành lách