phraseologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phraseologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phraseologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phraseologist.

Từ điển Anh Việt

  • phraseologist

    xem phraseology