phragmipedium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phragmipedium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phragmipedium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phragmipedium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phragmipedium

    genus of tropical American orchid species often included in genus Cypripedium or Paphiopedilum and Selenipedium: lady slippers

    Synonyms: genus Phragmipedium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).