phototoxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phototoxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phototoxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phototoxis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phototoxis

    * kỹ thuật

    y học:

    tổn thương do tia sáng