photopaper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photopaper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photopaper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photopaper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photopaper

    * kỹ thuật

    giấy ảnh

    giấy bromua