photomodel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photomodel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photomodel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photomodel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photomodel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ảnh maket

    ảnh mô hình