photometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photometry.

Từ điển Anh Việt

 • photometry

  /fou'tɔmitri/

  * danh từ

  phép đo sáng

  môn đo sáng, trắc quang học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photometry

  * kỹ thuật

  phép trắc quang

  hóa học & vật liệu:

  phép đo quang

  y học:

  phép đo quang, phép trắc quang

  điện lạnh:

  trắc quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • photometry

  measurement of the properties of light (especially luminous intensity)