photomeson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photomeson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photomeson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photomeson.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photomeson

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quang mezon