photohmic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photohmic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photohmic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photohmic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photohmic

    * kỹ thuật

    quang điện trở